Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 24. prosince 2006 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------4. adventní týden------------------------------------
Neděle24. prosince4. neděle adventní - Štědrý den
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy poslední adventní bohoslužba za farníky
13:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Betlémské světlo si můžete odnést do svých domovů od 13:00 hod. do 14:00 hod.
22:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice vánoční eucharistická oběť
--------------------------------------Doba vánoční--------------------------------------
Pondělí25. prosinceSlavnost Narození Páně
0:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za mír a pokoj na celém světě - slavná půlnoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za rodinu Novotnou a Peckovu
Úterý26. prosinceSvátek Sv. Štěpána
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za zemřelé členy rodiny Špatkovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Středa27. prosinceSvátek Sv. Jana
13:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice rozloučení a pohřeb do země Václav Kindl, *1989 (P.Horák)
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť
Pátek29. prosince
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za živé a zemřelé členy rodiny Sitařovy
Sobota30. prosince
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Neděle31. prosinceSvátek Svaté rodiny
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc prosinec 2006
všeobecný:
Aby Kristus, tichý a pokorný srdcem, ovlivnil představitele národů, aby užívali síly moudře a zodpovědně.
misijní:
Aby misionáři ve všech částech světa prožívali své poslání v radosti a nadšení a tak věrně kráčeli ve stopách Ježíše Krista.
národní:
Aby se upevnilo přesvědčení, že jen manželství založené na nerozlučném svazku muže a ženy, je schopné poskytnout dětem správnou výchovu a potřebné rodinné zázemí.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Vánoční doba

Liturgie vánoční doby má jedno ústřední téma - narození Mesiáše, teologicky přesně vyjádřeno - téma vtělení. Tedy skutečnost, že se Bůh stal člověkem a vstoupil natrvalo do lidských dějin. Přesto je liturgie vánoční doby dost členitá a ukazuje tak toto výchozí tajemství Ježíšova života z mnoha úhlů pohledu. Především je to samotný betlémský příběh, příběh Ježíšova narození. Ten se ale v liturgii slavnosti Narození Páně, která má kromě vigilie tři další mešní formuláře (v noci, za svítání a ve dne) ihned prolíná jak s Ježíšovou preexistencí, tedy s jeho bytím u Otce před vtělením, tak s tématem vtělení i s tématem našeho přijetí za syny. V Janově prologu (Jan 1,1-18) máme toto všechno obsaženo a v modlitbách mešní liturgie rozvedeno.

Dalšími stěžejními body vánočního okruhu jsou dva svátky, zvýrazňující Ježíšův pozemský život a jeho souvislosti: svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa a slavnost Matky Boží, Panny Marie 1. ledna. Ten zdůrazňuje Mariino mateřství a tím jak její roli Bohorodičky, tak Ježíšovo skutečné lidství. Slavnost Zjevení Páně spojuje do velké míry tradici křesťanského východu a západu. Tento svátek je ústředním bodem pro liturgii východu, kde nejde zdaleka tak o mudrce, jako o Ježíšovo zjevení, tedy o Boží sebesdělení se člověku. Liturgické texty - na rozdíl od stále přítomné lidové tradice - věnují pozornost právě tomuto zjevení Boha pohanům i Židům.

Slavnost Křtu Páně, která vánoční okruh uzavírá, naznačuje zřetelně, kdo je Ježíš - je to Otcův milovaný Syn - a proč přišel - aby naplnil to, co Jan Křtitel ohlašoval. Tedy aby naplnil to, co Starý zákon přislíbil a předpověděl. Zde ovšem definitivně končí jakákoliv vánoční sladkost a začíná někdy dost drsná realita Ježíšova života, který je žit mezi námi hříšníky a ve prospěch nás hříšníků. Realita, končící Ježíšovou smrtí a naším vykoupením.

K úvaze: V lidských dějinách se děje mnohé, ale jisté je, že se v nich také vrší hříchy. A my lidé nejsme schopni hříchy v dějinách likvidovat a zlikvidovat. To platí pořád. Víš, co je odpuštění, kterým může Ježíš zvítězit nad hříchem v tobě? Víš, jak se mění působení člověka na okolí, když je vin (a tedy zla, výčitek svědomí, strachu, nedůvěry) zbaven? Dovedeš vidět, že Ježíš, díky odpuštění, které přináší, tě uvádí do života, po němž toužíš - po němž vlastně touží každý?

Text z knihy: P. Aleš Opatrný - Stůl slova

(c) 2005-2023 Farnost Žleby