Farnost Žleby
Dnes: sv. Ondřeje, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 15. dubna 2007 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------2. velikonoční týden----------------------------------
Neděle15. dubna2. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý17. dubna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa18. dubna
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Novákovu a Peřinovu
Pátek20. dubna
11:00 hod. kostel sv. Václava Horky pohřeb Stanislav Novotný, *1927
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Novákovu a Peřinovu
Sobota21. dubna
18:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť za farníky
----------------------------------3. velikonoční týden----------------------------------
Neděle22. dubna3. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za živé a zemřelé členy rodiny Kneřovy, Kabátovy a Čeplovy
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P.Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Potěhyúterýod 17:30 hod.
Žleby - farastředa, pátekod 17:30 hod.

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc duben 2007
všeobecný:
Aby světlem a silou Ducha sv. usilovali všichni křesťané o svatost.
misijní:
Aby růst kněžských a řeholních povolání v Severní Americe a Oceanii odpovídal jejich naléhavé potřebě.
národní:
Aby ti, kdo žijí v nadbytku, měli otevřené srdce pro druhé a ti, kdo v nadbytku nežijí, dokázali pomáhat i ze svého nedostatku.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Nejsi pouhé číslo, které lze nahradit. Jméno a jeho význam

Tvoji rodiče ti dali jméno a od narození tě jím oslovovali. Je významnou součástí tvé osobnosti - spojuješ s ním svoji identitu. Když na tebe zavolali jménem, věděl jsi, že mají na mysli právě tebe.

Ty, ten jedinečný člověk, jsi důležitý. Neseš si nějaké jméno, jímž se lišíš od ostatních. Nejsi pouhé číslo, které lze nahradit. Tvoje jméno se stalo významnou částí tvého JÁ. V něm je soustředěna celá historie tvého života. Jak vnímáme svoje jméno, závisí na lidech, kteří nás jím oslovují. Jestliže nás osloví lidé, které máme rádi, zhmotňuje se ve jménu všechna jejich náklonnost a láska.

Slyším své jméno - a už se vynořuje vzpomínka na barvu hlasu, kterým je vyslovovali můj otec, matka, moji sourozenci, strýček a tetička. Ve jménu se zhmotnila jejich láska. Uvědomím si ji vždycky, když mé jméno zazní. Možná že tvá přítelkyně, přítel, žena nebo muž dodali tvému jménu nový tón. Možná jsi v něm zaslechl něco, co jsi se svým jménem nikdy dříve nespojoval.

Tvé jméno má svůj význam

Zajímal ses o původ svého jména? Z jakých kořenů pochází? Bylo by dobré prozkoumat jeho etymologii. Etymologie se zabývá hledáním pravého, původního významu nějakého slova. Jestliže poznáš původní význam svého jména, odhalíš zároveň plán svého života.

Tvé jméno předjímá osobnost, kterou se můžeš stát. Chtěl bych uvést jen několik jmen jako příklad: Albert ve skutečnosti znamená zářící šlechetností. Pokud jsi nositelem tohoto jména, je pro tebe příslibem, že máš v sobě něco ušlechtilého, jas vnitřní vznešenosti. Tvoje jméno vytváří prostor, do kterého můžeš vstoupit, pokud objevíš vlastní hloubku a krásu. Mé jméno Anselm znamená pod ochranou bohů. Toto jméno je pro mne útěchou. Nejsem na světě sám. Bůh nade mnou drží ochrannou ruku. To jsem poznal v životě už mnohokrát.

Johannes znamená Bůh je milosrdný. Kdo se tak jmenuje, žije se zaslíbením, že ho Bůh vždy a všude obklopuje svou léčivou silou a láskyplnou pozorností, že Boží milost skryje a přetaví všechna jeho selhání a provinění.

Nejen lidé tě oslovují jménem, ale i Bůh.

V proroku Izaiášovi říká Bůh Izraeli: „Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj“ (Iz 43,1).

Ta slova jsou určena i tobě. Když tě Bůh volá tvým jménem, vyjadřuje tím, že jsi pro něho důležitý. Jsi pro něho jedinečný. Bůh sám tě stvořil. Patříš k němu. Žádný člověk nad tebou nemá moc. Bůh do tvého jména vkládá svoji lásku. Zná tvé srdce, ví, co cítíš. Obrací se k tvému já. Nejsi jen jedním z mnoha mezi lidmi. Jsi jedinečný. Jsi pro Boha tak důležitý, že tě oslovuje osobně a slibuje ti něco, co povede tvůj život, co je základem, na kterém můžeš stavět. Tvé jméno, kterým tě Bůh volá, ti ukazuje nezaměnitelnou důstojnost člověka.

Zpracováno podle knihy Anselma Grüna Tvé jméno, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství

(c) 2005-2023 Farnost Žleby