Farnost Žleby
Dnes: sv. Ondřeje, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 22. června 2008 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------12. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle22. června12. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý24. červnaSlavnost Narození sv. Jana Křtitele
13:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy Pohřeb Gejza Tokar, *1960
Středa25. června
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Pátek27. června
13:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč pohřeb Anežka Mrkvičková, *1929
Sobota28. červnasv. Ireneje
14:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice pohřeb Emilie Žďárská, *1924
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za rodinu Zadinovu, Musilovu a celý rod
----------------------------------13. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle29. červnaSlavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Andělovu, syna Pavla, rodinu Duškovu a Kuchařovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. příjímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředaod 18:00 hod.

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červen 2008
všeobecný:
Aby všichni křesťané prohlubovali své přátelství s Kristem a předávali jeho lásku všem, se kterými se setkají.
misijní:
Aby Mezinárodní eucharistický kongres v Quebecu vedl k většímu pochopení Eucharistie jako srdce církve a zdroje evangelizace.
národní:
Aby se kněží stále více posvěcovali skrze slavení Eucharistie a službu bližním.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

10 let webu vira.cz, aneb Zkusili jsme to a šlo to...

Ohlédnutí za historií webu vira.cz 1998-2008

Před deseti lety neměla většina lidí ani počítač

Před deseti lety většina lidí na světě neměla mobil. Neměla ani počítač a v životě neviděla webovou stránku. Tato slova pronesl letos v květnu (2008) Steve Ballmer, šéf softwarové firmy Microsoft, při své přednášce v Praze. Před deseti lety - v roce 1998 opravdu převážná část služební i osobní komunikace probíhala pomocí papírových dopisů, pevných telefonů a faxů. Velkým hitem ve světě dostupnějších informačních technologií byl tehdy převážně teletext. Osobní počítače sice již několik let postupně pronikaly do širšího povědomí - avšak převážně byly vnímány jako výborné psací stroje s velkou pamětí a jako skvělé nástroje pro tehdy nevídané počítačové hry. Komunikace mezi počítači probíhala převážně pomocí disket (5,25 nebo 3,5) s maximální kapacitou 1,4 MB. Slovo internet či e-mail většina lidí vůbec nechápala. Tyto pojmy byly známé převážně jen mezi studenty vysokých škol a mezi některými podnikateli. Nikdo tehdy netušil, jak se internet bude dál rozvíjet - a zda vůbec nalezne nějaké širší uplatnění a význam.

Patří víra i na internet? aneb Evangelium nesmí být ukrýváno...

Hlavně zpočátku naší činnosti jsme se setkali s námitkami, zda není zbytečný risk věnovat se nějakým nejistým novotám a proč raději hojněji nevyužívat osvědčené postupy. A navíc, vždyť ten internet již mnohým lidem uškodil...

Zvěstování víry přes internet je ale jednou z výzev současné doby. Je totiž prostředím, kde stále více lidí hledá příležitost ke komunikaci a odpovědi na své otázky. Do světa internetu, který je přístupný 24 hodin denně, vstupuje navíc každým dnem více a více uživatelů. Je to tedy místo, kam má vstupovat i křesťanská zvěst o Boží lásce a spáse. Vždyť evangelium od počátku pronikalo do všech lidských situací, napříč všemi rasovými, politickými, ekonomickými, sociálními a technickými hranicemi. A pro jeho šíření bylo kromě osobní víry a osobního svědectví využíváno i všech dostupných mediálních prostředků. Již Ježíš například využíval akustických zákonitostí, když mluvil k lidem z loďky u břehu nebo když promlouval na hoře. Taktéž v dalších dějinách lidstva byly všechny mediální vynálezy dány do služeb šíření Boží zvěsti. Byl to jak knihtisk, tak i vynálezy rozhlasu, televize a následně pak i internetu.

Papež Jan Pavel II. tuto skutečnost formuloval takto: Díky internetu se na milionech obrazovkách po celém světě objevují miliardy obrázků. Vynoří se z této galaxie obrazů a zvuků Kristova tvář? Zazní jeho hlas? Teprve tehdy, až se ukáže jeho tvář a zazní jeho hlas, pozná svět radostnou zvěst o našem vykoupení. To je cíl evangelizace a to učiní internet skutečným prostorem pro člověka, protože kde není prostor pro Krista, tam není prostor pro člověka. Jinde Jan Pavel II. říká: Nemějte strach jít do ulic a na veřejná místa a jako první apoštolové hlásat radostnou zvěst spásy! Teď není doba stydět se za evangelium. Nyní je čas k tomu, aby bylo hlásáno ze střech. Evangelium nesmí být ukrýváno ani ze strachu, ani z lhostejnosti. Musí být vystaveno na oči tak, aby lidé viděli jeho světlo a chválili nebeského Otce. (Z poselství papeže Jana Pavla II. ke světovému dni sdělovacích prostředků 2002 a z poselství ke světovému dni mládeže v Denveru 1993).

Jděte do celého světa a zvěstuje evangelium všemu stvoření. (Mt 16,15)

(Ignác Mucha)

www.vira.cz

Pozn. red. Bez tohoto zdroje informací by nebyla převážná většina článků na zadní straně „Farních informací“. Děkujeme.

(c) 2005-2023 Farnost Žleby