Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 14. září 2008 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------24. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle14. záříSvátek Povýšení svatého kříže
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby slavnost posvěcení kostela za rodinu Ševčíkovu a Honovu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý16. zářísv. Ludmily
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa17. září
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Pátek19. září
14:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč pohřeb Marie Klečková, *1915
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Sobota20. zářísv. Ondřeje Kim a Pavla Chong
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť
----------------------------------25. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle21. září25. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc září 2008
všeobecný:
Aby křesťané obhajovali práva těch, kteří museli opustit domovy kvůli válce nebo pronásledování.
misijní:
Aby každá křesťanská rodina rozvíjela hodnoty lásky a společenství a evangelizovala s citlivostí a otevřeností k potřebám bližních.
národní:
Aby ve studijních programech škol a v péči rodičů měla náboženská výchova své nezastupitelné místo.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

VĚDA A VÍRA - JEDNOTA NEBO BOJ PROTIKLADŮ?

RNDr. JIŘÍ GRYGAR

Vědec se nesnaží nic dokázat.

Snaží se jen zjistit,

co se dokáže dokázat samo.

(G. K. Chesterton)

V povědomí široké, leč nezasvěcené veřejnosti se v průběhu posledního století uhnízdila představa o nesmiřitelném rozporu vědy a náboženské víry. Jde to tak daleko, že když se nějaký člověk náhodou dozví o náboženském přesvědčení u nás žijícího vědeckého pracovníka, nechce věřit svému sluchu, popřípadě svým očím: jak si ten badatel může něco tak protichůdného srovnat ve své hlavě? V horším případě je vědec dokonce podezírán z dvojí tváře; ve svém zaměstnání pěstuje vědu, kdežto ve svém soukromí úkony náboženské víry vědecké principy přímo popírá!

Mezi vírou a vědou nemohou vznikat rozpory. Řečeno Goethovými slovy, každá z těchto oblastí duchovního života člověka má svou vlastní partituru. Rozpory naopak vznikají - a zcela zákonitě - jednak mezi vědou a pavědou a dále mezi náboženskou vírou a pověrami. Výsledky nového vědeckého bádání mohou být často překvapivé až šokující, ale v žádném případě není projevem kvalitní víry, když je - údajně v zájmu víry - hodláme z toho důvodu napadat. Svědčilo by právě o naší malověrnosti, kdybychom se z toho důvodu obávali výsledků nejpokročilejších vědeckých studií. Věříme-li v Boha opravdu, jak by mohl kterýkoliv výsledek evidentně nedokonalé a omylné vědy naši víru zviklat?

Věda z povahy svého předmětu směřuje k odhalení pravé podstaty světa. Zdá-li se nám, že jistý vědecký obraz světa odporuje základní tezi o Božím stvoření, je to bud\' proto, že onen vědecký obraz správně nechápeme, popřípadě správně nechápeme věroučné teze, anebo proto, že zmíněný vědecký obraz je i ze samotného ryze odborného hlediska chybný, což se nepochybně časem prokáže - samozřejmě vědeckou metodou, ne z důvodu našich byt\' sebezbožnějších přání. Koncilový dokument Gaudium et spes hovoří jasně a výstižně:

Když se provádí metodické bádání ve všech vědních oborech skutečně vědecky a podle mravních zásad, nebude nikdy ve skutečném rozporu s vírou, protože věci světské i věci víry pocházejí od jednoho a téhož Boha.

(Celý článek si můžete přečíst v časopisu UNIVERSUM nebo na WWW.vira.cz)

Kontakt na autora:  mail: grygar@fzu.cz  web: http://www-hep.fzu.cz/~grygar/jiri

(c) 2005-2023 Farnost Žleby