Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 15. září 2013 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------24. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle15. září24. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Václava Dubišara, snachu a zetě
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za rodinu Dolejšovu, Kořínkovu, Rokosovu. Tomaškovu a Moravcovu, Marii a Vincence
Úterý17. září
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Ludmilu a Martina Havlovy a Ludmilu Černíkovou
Středa18. září
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče a přábuzné rodiny Dubišarovy
Pátek20. zářísv. Ondřeje Kim a Pavla Chong
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče a příbuzné rodiny Vorbovy
Sobota21. záříSvátek sv. Matouše
16:00 hod. kostel sv. Václava Přibyslavice Poutní slavnost za živé i zemřelé obyvatele
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Oldřicha Augustina, celou rodinu a duše v očistci.
----------------------------------25. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle22. září25. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice Slavnost posvěcení kostela za rodinu Volencovu a Dvořákovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za Milana Ponalského

>>Svátost smíření:Žleby - farastředaod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc září 2013
všeobecný:
Aby lidé naší doby, často zahlcení hlukem, znovu objevili hodnotu mlčení a ticha a uměli naslouchat Božímu hlasu a svým bratřím a sestrám.
misijní:
Za křesťany, kteří v tolika oblastech světa trpí pronásledováním, aby byli svým svědectvím proroky Kristovy lásky.
národní:
Aby ti, kdo mají být nositeli kultury a vzdělanosti, sami poznávali a chápali, kde je zdroj skutečné moudrosti a poznání.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby