Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Spolky, opravy, události

Spolek Zvon u kostela svatého Václava v Bratčicích

Tradiční zvonění patří k naší obci Bratčice už od nepaměti. Po oznámení místní paní kostelnice, že už nemá dost sil na ruční zvonění, jsem dospěla k závěru, že by byla opravdu velká škoda, kdybychom ve vsi o zvonění přišli. Místo zvuků z kostela sv. Václava bychom slyšeli vyzvánění pouze z rozhlasu.
A to už byl pouze krok k založení spolku Zvon. V prosinci 2018 byl spolek zcela spontánně založen. Cílem našeho spolku je shromáždit dostatečné množství peněz, aby mohlo být opraveno upevnění zvonu a poté byl k takto upravenému zvonu připojen mechanický pohon, který by mohla snadno obsluhovat naše paní kostelnice.
Během velmi krátké doby se nám podařilo zorganizovat vystoupení pěveckého sboru, vytisknout plakáty, připravit občerstvení i malé dárečky pro návštěvníky. 22.prosince mohl být uspořádán benefiční koncert v podání Čáslavské scholy a poslechnout si Českou mši vánoční od J. J. Ryby. Každý z příchozích dostal na památku keramický zvoneček, který vyrobily bratčické děti a koncert mohl začít.
Během koncertu se podařilo vybrat 22 tisíc korun, do cílové částky 32 tisíc ještě trochu peněz chybí, ale i tak se, doufejme, podařilo našemu spolku založit tradici adventních koncertů. Nový jarní koncert začíná nabývat svoji podobu a snad se setká s podobným úspěchem jako koncert vánoční a našemu spolku se podaří obnovit zvonění, tak jak si předsevzal náš spolek Zvon.

Licoměřice, kostel sv. Kateřiny Alexandrijské

Rok 2018 byl započat již tradiční Tříkrálovou sbírkou, kterou pořádáme ve spolupráci s obcí Obecním úřadem Lipovec. Pokladnička charity, do které bylo možné přispět v kostele v neděli 7. ledna a následně na obecním úřadě v pondělí 8. ledna, tentokrát vynesla 4.380 Kč.
Větší část roku byla poznamenána plánovanou pracovní neschopností administrátora farnosti P. Josefa Pikharta a proto byly po většinu roku slouženy jednou za dva týdny bohoslužby slova se svatým přijímáním a věřící jinak navštěvovali mše v kostelech v okolí.
V postním období před Velikonocemi probíhala pravidelně před každou bohoslužbou modlitba křížové cesty. Úklidu a výzdobě kostela se místní věřící věnují pravidelně a se zvláštní péčí před Velikonocemi a Vánocemi.
Během léta také došlo ke změně majetkových poměrů. Hřbitov přilehlý ke kostelu a zvonička, která je jeho součástí byla převedena na obec Lipovec. Stalo se tak na základě žádosti obce z důvodu nutných oprav hřbitovní zdi a zvoničky, na kterých se chce obec podílet.
V předvečer státního svátku Dne vzniku samostatného Československa jsme společně s občany obce vyslechli duchovní zamyšlení nad hodnotami československé státnosti administrátora farního sboru Českobratrské církve evangelické Mgr. Jana Plecháčka u památníku padlých občanů naší obce v první světové válce.
Adventní dobu jsme zahájili rozsvícením vánočních stromů v naší obci na prnví neděli adventní a rok 2018 jsme zakončili v sobotu 29. prosince tradičním vánočním koncertem, při kterém jsme společně zpívali koledy a vánoční písně.

Kostel sv. Gotharda v Potěhách

Pokud pomineme pouť a posvícení, jistě se shodneme na tom, že největší událostí byly stavební práce na záchranu boční kaple v našem překrásném kostele.
Celou akci zaštiťoval stavební technik Královéhradecké diecéze pro naši oblast, pan Hlavinka.
Zajistil projekt, firmu - Pavel Kulesa, PCP-Prestige Care Products, V Lánech 178, 403 40 Ústí nad Labem a peníze. Na realizaci celé opravy byly čerpané peníze ze tří zdrojů a to: Obec Potěhy dala 46.700,- , Biskupství HK dalo 80.000,- a Ministerstvo kultury dalo 300.000,-. Za celkovou částku 426.700,- se povedlo zpevnit nestabilní základy kaple tzv. mikropiloty. Pukliny ve zdi se zajistily a stáhly helikálními výstužemi a rozpadající se klenba byla dozděna do původní podoby. Všem, kdo se na tomto podíleli, děkujeme.
V návaznosti na tyto práce se podařilo v kostele zasklít všechna poškozená skla v oknech a vyměnit žárovky za úsporné LEDky. Nyní je kostel krásně osvětlen a úspora energie je značná. Toto se podařilo díky sbírkám a díky ochotným lidem, všem moc děkujeme.
V Adventním čase se v našem kostele konal Benefiční koncert místní Základní a Mateřské školy. Celá akce byla velmi úspěšná a velmi se vydařila. Děti z MŠ zazpívaly tradiční české koledy. Žáci z 1. a 2. třídy nám recitovaly a děti od 3. - 9. třídy zazpívaly celkem 12 písní pod vedením pani učitelky MgA. Kavánkové. Na začátku vystupovali i jednotlivci ( trubka, kytary, flétny, zpěv). Celkem vystupovalo 111 dětí. Základní škola vybrala a předala jako dar farnosti na opravy kostela za dobrovolné vstupné 5.068,- Všem, kdo jakkoli přispěli, mockrát děkujeme.
Přes Vánoce se ve sbírce na opravy kostela vybralo dalších 3,352,- . Všem dárcům děkujeme.

A co nás čeká v tomto roce?

V letošním roce by se měly dodělat opravy na kapli dle projektu a to díky aktivitě obce, že dostala na projekt dotaci z Ministerstva zemědělství. S opravami by se mělo začít v jarních měsících.
Do kaple by se měl pak vrátit oltář a socha Panny Marie, které jsou uloženy v depozitáři diecéze, případně by se měly tyto věci zrestaurovat, pokud je to třeba a vrátit na místo.
V kostele stále trvá sbírka na opravynašeho kostela.
Jsou potřebné i drobnější opravy na střeše kostela a na svodech vody.
Po opravách by se měl trochu vylepšit interiér kostela – nový koberec, ubrusy a oděvy pro ministranty.
Pokusíme se sestavit pěvecký sbor. A zajistit pravidelné setkávání rodin při večerní modlitbě.
A těšíme se na další benefiční akce.
Kostel je možné navštívit po domluvě s paní Hozovou (Potěhy čp. 3) v podstatě kdykoli.
Další nápady a dobrovolná pomoc jsou vítané.

Spolek u kostela svatého Václava v Přibyslavicích

V listopadu 2012 se v Přibyslavicích uskutečnilo setkání občanů, na kterém jsme se domluvili na potřebnosti opravy střechy a báně na kostele sv. Václava. V prosinci 2012 proběhl v kostele sv. Václava v Přibyslavicích předvánoční koncert, na kterém provedla čáslavská chrámová schola vánoční mši Jakuba Jana Ryby "Hej mistře". Během koncertu se vybralo 17000,- Kč na opravu střechy kostela. V lednu 2013 jsme podali žádost o dotaci na opravu střechy kostela z prostředků MAS, Lípa pro venkov. Součástí této žádosti byla i projektová dokumentace a rozpočet, který činí 569000,- Kč. Celkem bylo podáno 12 žádostí o dotaci, uspěly pouze 3. Naše žádost se umístila na 5. místě. Mezitím přišly na účet, který byl za účelem opravy střechy kostela zřízen, další finanční prostředky od jednotlivých sponzorů, částka odpovídala rozpočtu na opravu kostelní báně. Firma Trango z Kutné Hory v průběhu měsíce srpna 2013 krytinu věžní báně očistila, provedla 2 vrstvy nátěru a otevřená místa překryla pletivem, aby do věže nemohli létat holubi. Na podzim 2013 ve spolupráci s mysliveckým sdružením DIANA jsme uspořádali HUBERTSKOU MŠI, kterou provedlo TRUBAČSKÉ TRIO s mužským sborem. Začátkem roku 2014 jsme podali další neúspěšnou žádost o dotaci z prostředků MAS, Lípa pro venkov. Další žádost o dotaci jsme podávali prostřednictvím pověřené obce na Ministerstvo kultury, dostali jsme dotaci ve výši 100000,- Kč. Současně jsme podali žádost o dotaci z fondu solidarity Biskupství královéhradeckého, obdrželi jsme 50000,- Kč. Obec Vlkaneč poskytla veškeré potřebné dřevo. Oprava střechy provedla Realitní a stavební Čáslav v červenci 2014 za cenu 373390,- Kč. Tuto částku jsme uhradili z prostředků na účtu (sbírky, sponzoři), dotace z Ministerstva kultury a Biskupství královéhradeckého, dále jsme použili zápůjčku farnosti Čáslav ve výši 100000,- Kč. Tuto zápůjčku jsme v červenci a srpnu 2015 splatili ve 2 částkách. Je zpracovaný rozpočet na opravu fasády a úpravu a okolí kostela (odvodnění) ve výši cca 750000,- Kč. Větší investice není možná bez získání dotace. V průběhu roku 2014 proběhly v kostele následující akce: Koncert u příležitosti poutní bohoslužby o svátku Nejsvětější Trojice (Mgr. Petra Bělohlávková, Marie Bělohlávková), koncert u příležitosti bohoslužby posvěcení chrámu (Iva Jeriová, Bc. Filip Jerie), adventní koncert (komorní smyčcový soubor BONA NOTA). Rovněž v roce 2015 se uskutečnil o pouti koncert, na kterém vystoupili manželé Kavánkovi (viola, kytara), o posvícení zahrály Petra a Marie Bělohlávkovy. Jako každoročně se 19. prosince 2015 konal i adventní koncert, na kterém vystoupil Čáslavský žesťový kvintet ve složení: Tomáš Větvička – trubka, Tomáš Mareš – trubka, Veronika Větvičková – lesní roh, Pavel Mareš – pozoun a Jaroslav Popílek – tuba. Program koncertu byl bohatý, milovníky hudby potěšily například Korunovační intrády od J.J. Linka, pásmo lidových koled a na závěr Tichá noc. Návštěvníci koncertu si mohli do svých domovů odnést BETLÉMSKÉ SVĚTLO. Také v roce 2016 se uskutečnil poutní koncert tentokrát cembalový. 24. Září 2016 na posvicenském koncertě vystoupili žáci ZUŠ v Čáslavi ve vstupním prostoru byla zároveň výstavka prací žáků výtvarného oboru pod vedením Mgr. Blahoslavy Procházkové. V rámci adventního koncertu 16. prosince 2016 provedla Čáslavská chrámová schola Rybovu vánoční mši. V únoru 2017 jsme podali žádost o dotaci SZIF utčenou na údržbu a obnovu stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, tj. na opravu fasády kostela sv. Václava. V sobotu 10. června 2017 se uskutečnila poutní mše svatá, kterou tentokrát celebroval Mgr. Ivan Havlíček z Čáslavi za všechny živé i zemřelé hasiče u příležitosti 110.výročí založení hasičského sboru v Přibyslavicích. V srpnu jsme dostali zprávu o tom, že dotace na opravu fasády kostela ve výši 420000,- kč byla schválena, rozpočet na opravu činí 603000,-kč. V sobotu 23.září 2017 po posvícenské mši svaté vystoupili Jakub Smešný – spinet a Zuzana Gulová – flétna. Na adventním koncertu, který se uskutečnil 16. prosince 2017, vystoupil akordeonový soubor POHODA z Havlíčkova Brodu. V roce 2018 pro nás ing. Chráska zorganizoval výběrové řízení na opravu fasády kostela. Oslovil 3 stavební firmy, zareagovala pouze Realitní a stavební společnost Čáslav, která už opravovala střechu kostela. Došlo tedy k podpisu smlouvy a oprava fasády byla realisována v průběhu července a srpna 2018. Ještě před tím byla v sobotu 26.května 2018 poutní mše svatá, kterou celebroval p. Pavel Tobek, spirituál Církevního gymnázia sv. Voršily v Kutné Hoře a okrskový vikář vikariátu Kutnohorsko-poděbradského. Po mši sv. vystoupili žáci čáslavské ZUŠ. Slavnost posvěcení kostela proběhla 22.září 2018, zúčastnili se Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup královéhradecké diecéze, a Mgr. Josef Pikhart, administrátor farnosti Žleby. Před mší svatou i po jejím skončení vystoupili CORNI BOEMI, trio hráčů na lesní rohy. Koncem září jsme zaplatili Realitní a stavební společnosti Čáslav za provedení prací a následně přišla i dotace od SZIF. Adventní koncert se uskutečnil 22.prosince 2018, vystoupil chrámový sbor z Kolína a opět jsme rozdávali BETLÉMSKÉ SVĚTLO. Výhledově nás čekají opravy omítek v interiéru kostela, ale ze všeho nejdříve oprava oken v chrámové lodi, na kterou se pokusíme v příštím roce získat dotaci od Ministerstva kultury prostřednictvím pověřené obce.

Spolek Za záchranu kostela Nejsvětější Trojice ve Zbyslavi

Rok 2018 byl desátým rokem existence OS Za záchranu kostela Nejsvětější Trojice ve Zbyslavi, jehož cílem je přispívat k záchraně zmíněné kulturní památky, která prokazatelně existuje již téměř 700 let (první písemný doklad pochází z r. 1352, kde se o kostele píše již jako o farním, patrně zde tedy stál již před tímto datem). Činnost OS je zaměřena zejména na kulturní a propagační oblast, přitom úzce spolupracuje především s ŘK farností Zbyslav se sídlem ve Žlebech a s techniky ŘK biskupství v Hradci Králové.
Řada akcí, jedná se především o koncerty, se již stala tradicí. Prvním byl Svatováclavský koncert již v roce 2008, od té doby se jeho pořádání stalo tradicí, stejně jako v případě vánočních koncertů. V průběhu roku sdružení pořádá ve spolupráci s farností i další akce – koncerty v rámci Slavností lesního rohu, Noci kostelů, dále komentované prohlídky kostela při různých příležitostech či na vyžádání. V posledních letech se stalo oblíbenou příležitostí k setkání štědrodenní nabídka „Betlémského světla“, pro které si do kostela přijde až stovka lidí z místa i okolí. Vstupné na všechny akce je zcela dobrovolné. Účinkující sbory vystupují zpravidla za symbolický honorář, často pak zcela zdarma.
Využití takto získaných prostředků je dvojí – buď jako příspěvek na farní účet, zřízený pro účely financování oprav kostela nebo k úhradě ceny některých projetků či drobnějších oprav a činností. Z prostředků sdružení je pořizováno vybavení interiéru kostela, jako jsou osvětlovací tělesa, koberec v celé délce lodi, průmyslový vysavač, úklidové prostředky apod. Takto bylo z účtu združení vynaloženo již více než 300 tisíc korun.
Významná je i spolupráce s místním sborem dobrovolných hasičů. Ti se několikrát podíleli na čištění kostela, zejména věžního schodiště, zaneseného holubím trusem. S jejich pomocí byla instalována sdružením pořízená vnitřní mříž, umožňující odvětrávání interiéru kostela. Hasiči se též podíleli silami i technikou na úpravě terénu před vstupními dveřmi.
Asi největším úspěchem sdružení je skutečnost, že se podařilo vyvolat zájem o osud kostela. Záchranné páce totiž přicházejí doslova v hodině dvanácté, stav konstrukcí bání byl již havarijní, o mnoho lepší není ani stav krovu a dřevěného stropu.
Za dobu své existence se OS Za záchranu kostela Nejsvětější Trojice ve Zbyslavi podílelo finančně či organizačně na těchto rekonstručních akcích:
 • oprava dvouramenného schodiště (spadá pod památkovou ochranu)
 • restaurátorské práce na soše archanděla Michaela na schodišti
 • rekonstrukce jižní báně kostela – dokončena v r. 2013
 • rekonstrukce severní báně kostela – rozpracovaná tesařská konstrukce je dosud u zhotovitele, její instalaci na věž dosud bránil nedostatek finančních prostředků (cca 800 tis. Kč)
Pro nejbližší budoucnost je hlavním úkolem dokončení rekonstrukce severní báně a příprava oprav krovu. V obou případech je problémem vysoká finanční náročnost, která si nepochybně vynutí rozdělení práce do více etap. I v těchto případech je sdružení připraveno poskytnout pomoc jak finanční, tak organizační.
Karel Kropáček, předseda OS Za záchranu kostela Nejsvětější Trojice ve Zbyslavi
V roce 2018 byly uspořádané následující akce:
 • 1. 4. - pašijová zastavení – Cantica
 • 18. 8. - Starkočská pouť – mše spojená s vysvěcením starkočského praporu, setkání starkočských rodáků, výstava dobových fotografií ze života obce
Adventní koncerty:
 • 9. 12. - ZUŠ Band Little Čáslav
 • 16.12. - Pěvecký soubor Čáslav – vánoční zastavení
 • 24.12. - Půlnoční bohoslužba – Petr Minář
V roce 2019 byly a budou uspořádané akce:
 • 20.6. – koncert hornistů v rámci Žehušických slavností
 • 16.8. – bohoslužba v 19,00
 • 7.12. – adventní koncert
 • 14.12. – adventní koncert
 • 24.12. – 22,00 hod vánoční bohoslužba se zpíváním
(c) 2005-2024 Farnost Žleby