Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Žena, manželství a rodina Žena, manželství a rodina

Poznámky pro nadcházející plenární sněm katolické církve v ČR.

Cíl textu.

Předložení diskusního materiálu k tématu "Žena, manželství a rodina" v světle dat, čerpaných z knihy stvoření i zjevení, z vědeckých údajů i životní zkušenosti.

Publikování dotazu na veřejnosti.

Příslušná výzva byla zaslána na jednotlivá biskupství, směrodatným institucím jako je Unie katolických žen a známým v různých farnostech s žádostí o rozšíření. V odpovědi došly dvě stížnosti: na příliš krátký termín dodání (do poloviny června) a na časové i jiné obtíže, spojené s četbou navržených církevních dokumentů. Proto se většina příspěvků omezila na vylíčení osobní zkušenosti žen, manželů a rodičů.

Způsoby předložení výsledků ankety.

Vedle Písma a magisteria byla hlavní pozornost věnována hlasu křesťanského lidu, jehož příspěvky (dosud je jich k dispozici 70; Dr. Raban žádá tento zlomek předložit k sjednanému datu, další příspěvky jsou však očekávány a budou dodány později) jsou v diskusním materiálu uvedeny značkou "př" s číslem, což umožňuje podle potřeby text vyhledat a dát ho k dispozici.

Celkové shrnutí.

Na konci kapitol jednotlivých námětů Žena - manželství - rodina bylo připojeno shrnutí, které není na závěr třeba opakovat. Termíny dodání příspěvků se ukázaly jako příliš krátké, takže je v prospěch věci přijímat další podněty, prakticky bez časového omezení. Zadané téma je jak vnitrocírkevně, tak v profánní oblasti velmi přetřásané. Církevní dokumenty věnuji všem třem námětům pečlivou pozornost, nejsou však většinou věřících čteny, takže veřejnost si dělá úsudek jen na základě zkušenosti.

Došlé příspěvky naznačují názorovou polarizaci, která obtížně vyústí do dialogu, i když je pro církev životně důležitý jako projev tolik proklamované demokracie.

Ozve li se příspěvek, neslučitelný s oficielními stanovisky, nemůže počítat s včleněním do výsledné podoby sněmovních dokladů. Bylo by však škoda jej nechat zapadnout. Současné klima žádá maximální smysl církve pro zpětnou vazbu, zachovává li si poctivou tvář konstruktivní kritiky.

Je žádoucí umožnit aspoň na úrovni farností nebo podobných úrovní konfrontaci vyhraněných stanovisek, ovšem v přátelském duchu, který by patrně musel být pracně osvojován. Kdyby se i za cenu kompromisu podařila syntéza pozicí, znamenalo by to větší obohacení sněmu než snadno dosaženou jednomyslností.

Literatura povinná.

 • Konc. Dokument O církvi v dnešním světě (GS)
 • Dekret o apoštolátu laiků (AA)
 • O důstojnosti a povolání ženy (MD)
 • O úkolech křesťanské rodiny v dnešním světě (FC)
 • Katechizmus katolické církve (KKC)

Literatura doporučená.

 • Dopis rodinám J.P.II (GrS), 1994
 • Zápisy ze zasedání laických teologů přípravné komise sněmu 1997,1998
 • Memorandum ze setkání komise Ekumenické rady církví
 • M. Freiová, Postoj KC k ženě a rodině: od koncilu k dnešku, přednáška
 • OSN, Výbor pro odstranění diskriminace žen, 39.1.1998
 • Krätzl, Nové pojetí manželství po 2.vat.sněmu
 • M.Zedníček, Identita ženy ve světle stvoření, přednáška

Text poskytl ThDr. Jiří Skoblík ke zveřejnění.

(c) 2005-2024 Farnost Žleby